Informacja RODO

Realizując postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 

1)      Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest firma KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o., z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Konotopskiej 4,

2)      Kontakt z ADO nawiązać można drogą elektroniczną, pod adresem biuro@kmdddiagnostykabudowli.pl.

3)      ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

4)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)      zawierania i realizacji umów oraz świadczenia usług zgodnie z umową zawartą z naszą firmą,

b)      marketingowych, na mocy udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO,

d)     ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na mocy prawnie uzasadnionego interesu ADO.

5)      Państwa dane osobowe mogą podlegać dalszemu przekazaniu organom władz publicznych oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i w celach wynikającym z przepisów powszechnie stosowanego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z ADO przetwarzają dane osobowe.

6)      Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na mocy udzielonej zgody, przetwarzanie będzie mogło trwać do momentu jej wycofania.

7)      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a)      prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- danie nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec dalszemu przetwarzaniu jej danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

c)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,

- ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

d)     prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przenoszenie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażone przez tą osobę,

- przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,

e)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem,

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

8)      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie ADO Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przekazanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wymaga tego umowa lub przepisy prawa.

9)      W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy udzielonej zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed tym faktem, z obowiązującym prawem.

10)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu

Siedziba firmy

KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Konotopska 4 pokój 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP 739 388 80 25       KRS 0000632960

 

 

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 303

80-314 Gdańsk

llll


Kontakt

biuro@kmddiagnostykabudowli.pl


Maciej Warzocha

region mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie

maciej@kmddb.pl

tel. 792 171 811


Damian Urbanowicz

region mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie...

damian@kmddb.pl..

tel. 666 861 933...


Karol Sadłowski

region pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

karol@kmddb.pl

tel. 730 160 360