Informacja RODO

Realizując postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

 

1)      Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest firma KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Trylińskiego 2,

2)      Kontakt z ADO nawiązać można drogą elektroniczną, pod adresem biuro@kmdddiagnostykabudowli.pl.

3)      ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

4)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)      zawierania i realizacji umów oraz świadczenia usług zgodnie z umową zawartą z naszą firmą,

b)      marketingowych, na mocy udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO,

d)     ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na mocy prawnie uzasadnionego interesu ADO.

5)      Państwa dane osobowe mogą podlegać dalszemu przekazaniu organom władz publicznych oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i w celach wynikającym z przepisów powszechnie stosowanego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z ADO przetwarzają dane osobowe.

6)      Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na mocy udzielonej zgody, przetwarzanie będzie mogło trwać do momentu jej wycofania.

7)      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a)      prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- danie nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec dalszemu przetwarzaniu jej danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

c)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,

- ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

d)     prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przenoszenie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażone przez tą osobę,

- przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,

e)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem,

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

8)      W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie ADO Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przekazanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy wymaga tego umowa lub przepisy prawa.

9)      W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy udzielonej zgody na przetwarzanie danych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed tym faktem, z obowiązującym prawem.

10)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu

Siedziba firmy

KMD Diagnostyka Budowli Sp. z o.o.

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

NIP 739 388 80 25       KRS 0000632960

 

Oddział Warszawa

ul. Konotopska 4 pokój 218

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 303

80-314 Gdańsk

llll


Kontakt

biuro@kmddiagnostykabudowli.pl


Maciej Warzocha

region mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, lubelskie, świętokrzyskie

tel. 792 171 811


Damian Urbanowicz

region mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie...

tel. 666 861 933...


Karol Sadłowski

region pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

tel. 730 160 360