W przypadku diagnozowania konstrukcji żelbetowych jedną z najistotniejszych rzeczy jest inwentaryzacja geometryczna i inwentaryzacja uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Na podstawie wstępnych oględzin i własnego doświadczenia dobieramy zakres badań i potrzebnych analiz do określenia przyczyn wystąpienia uszkodzeń oraz do oceny stanu technicznego obiektu.

Wykonujemy oceny stanu technicznego obiektów, określamy przyczyny ich uszkodzeń oraz analizujemy możliwości zmiany funkcji czy nadbudowy i rozbudowy obiektów.

Do najciekawszych obiektów przy których nasz zespół brał udział należą: Dworzec Centralny w Warszawie, Huta Katowice, Elektrownia Bogatynia, Oczyszczalnie Ścieków na terenie Warszawy i Gdańska, biurowce i obiekty handlowe na terenie Polski.

Wykonujemy badania diagnostyczne z zakresu:

– określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie odwiertów rdzeniowych,

– określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na podstawie badań sklerometrycznych,

– określenie rozkładu prętów zbrojeniowych metodą ferromagnetyczną wraz z wykonaniem odkrywek prętów zbrojeniowych sprawdzających średnicę i rodzaj prętów zbrojeniowych,

– określenie stopnia skarbonatyzowania betonu,

– sprawdzenie zawartości środków chemicznych w betonie (chlorki, siarczany, azotany),

– oznaczenie przyczepności przez odrywanie metodą pull-off

– określenie siły wyrywającej kotwy wklejane,

– określenie wilgotności elementów metodą mikrofalową lub karbidową.

– badania twardości stali metodą Leeba

– określenie wytrzymałości stali na rozciąganie

– określenie składu chemicznego stali

– ocena spawalności stali,

– badanie udarności stali