Poza badaniami technicznymi działamy również w zakresie geologii i hydrogeologii.

W zakresie geologii inżynierskiej proponujemy:

 • rozpoznanie budowy geologicznej przypowierzchniowej warstwy gruntów i skał,
 • ocena warunków gruntowo-wodnych na potrzeby nowych inwestycji,
 • projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie otworów badawczych (piezometrów),
 • badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych,
 • opracowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • nadzory geologiczne i geotechniczne budów w zakresie robót ziemnych, odbiory wykopów fundamentowych i drogowych oraz nasypów,

W zakresie hydrogeologii proponujemy:

 • wykonywanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych,
 • opinie hydrogeologiczne o stanie technicznym ujęcia,
 • diagnostyka stanu technicznego otworów studziennych,
 • likwidacja otworów wiertniczych czy studziennych – projektowanie, wykonywanie, nadzór geologiczny oraz dokumentowanie,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,
 • pomiary natężenia przepływów w ciekach w ramach badań hydrologicznych,