Analiza ryzyka – jest to dokument dla ujęcia, którego potrzeba wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo Wodne (Art. 133), z którego wynika, że dokument ten przygotowuje się dla

a ) ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób;

b) indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Analiza ryzyka jest dokumentem określającym czy dla danego ujęcia konieczne jest ustanowienie terenu ochrony pośredniej (TOP). Ochrona stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych jest priorytetem według aktualne ustawy Prawo Wodne, dlatego też analiza ryzyka musi zostać wykonana do końca 2020. Jeżeli z przeprowadzonej analizy ryzyka zajdzie konieczność wyznaczenia terenu ochrony pośredniej to do Wojewody przedkłada się ponadto dokumentację na podstawie której ten teren został wyznaczony.